Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

6 Ιουνίιου 2022

Η «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΝΣ ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΕΝΤΕΡ ΟΥΝΙΤΙΒΑ» Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»(ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5004141) η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» ενδιαφέρεται να απασχολήσει, τέσσερα (4) άτομα :

Βοηθό Προγραμματισμού εντός του Θεάτρου (ΠΕ Α2)

Συντονιστή Παράλληλης Δράσης Προβολής Ταινιών με θέμα το Σύγχρονο Χορό (ΠΕ Α3)

Βοηθός για το Συντονισμό των Παράλληλων Δράσεων (ΠΕ Α4)

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Φιλοξενίας και Εθελοντών (ΠΕ Β1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 10ου, 11ου, 12ου , 13ου , 14ου & 15ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» της Πράξης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH - (άρθρο 8 Ν.1599/1986) εδώ (word)

 

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και Συνεργατών εδώ (pdf)

To Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

ΕΣΠΑ