Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

5 Μαρτίου 2020

Η «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΝΣ ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΕΝΤΕΡ ΟΥΝΙΤΙΒΑ» Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»(ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5004141) η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» ενδιαφέρεται να απασχολήσει, δυο (2) άτομα:

  • Βοηθό Προγραμματισμού εντός του Θεάτρου (ΠΕ Α2)
  • Συντονιστή Παράλληλης Δράσης Προβολής Ταινιών με θέμα το Σύγχρονο Χορό (ΠΕ Α3)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 10ου, 11ου, 12ου & 13ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004141, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH - (άρθρο 8 Ν.1599/1986) εδώ (word)

©    

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ARC14 Media Sponsors

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του «14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

ΕΣΠΑ