Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Απριλίου 2021

Η «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΝΣ ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΕΝΤΕΡ ΟΥΝΙΤΙΒΑ» Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5004141) η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» ενδιαφέρεται να απασχολήσει, δεκαέξι (16) άτομα:

Βοηθός Παραγωγής / Γενικών καθηκόντων (Γ.1)__1 άτομο

Υπεύθυνος Ήχου (ΠΕ Γ2) __ 2 άτομα

Βοηθός Σκηνής (Γ.3)___1 άτομο

Τεχνικός Σκηνής (ΠΕ Γ4) __ 4 άτομα

Ηλεκτρολόγος (ΠΕ Γ5) __ 6 άτομα

Χειριστής Κονσόλας Φωτισμού (ΠΕ Γ6) __ 2 άτομα

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 10ου, 11ου, 12ου , 13ου & 14ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «ARC FOR DANCE FESTIVAL» της Πράξης «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5004141), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ (word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH - (άρθρο 8 Ν.1599/1986) εδώ (word)

To Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

ΕΣΠΑ