Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου

6 Ιουνίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 10ου, 11ου, 12ου και 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL»

Για περισσότερες πληροφορίες:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

©    

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ARC14 Media Sponsors

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του «14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

ΕΣΠΑ